#supplycontract – force majeure in tijden van corona

Is het uitgebroken coronavirus een reden om force majeure te claimen?

Betekenis force majeure: overmacht; meestal als kopje in schriftelijke overeenkomsten opgenomen met daarbij een opsomming van situaties waardoor contractuele verplichtingen straffeloos mogen worden opgeschort of beëindigd (Juridischwoordenboek.nl).

Relevant is of de geclaimde force majeure op moment van aangaan van de overeenkomst niet bekend was of kon zijn en dat deze niet verwijtbaar is of toewijsbaar aan het handelen van één van de contractpartijen.

Het inroepen van een force majeure is een zeer zwaar middel met mogelijk verstrekkende consequenties, aangezien het meestal opschortende voorwaarden betreft van de aangegane overeenkomst zonder dat het één van de partijen verwijtbaar is. Het niet (meer) na kunnen komen van de overeengekomen verplichtingen kan dan ook zeer verstrekkende bedrijfseconomische gevolgen hebben.

In het algemeen zal de coronavirus uitbraak niet als een force majeure kunnen worden aangemerkt! 

De gevolgen zoals uitroepen van een noodtoestand door het bevoegd gezag, sluiten van het luchtruim en sluiten van de grenzen voor mensen en goederen of een door het bevoegde gezag opgelegde lockdown, kunnen weer wel een reden zijn voor force majeure.

Een vrijwillig opgelegde lockdown is geen reden voor force majeure!

Algemene inkoop- of verkoopvoorwaarden

In deze voorwaarden is meestal geen force majeure clausule aanwezig. Meestal wordt er verwezen naar het toepasselijk recht, in Nederland vaak Nederlands Recht. In dit geval zijn er twee artikelen in het Nederlands Burgerlijk Wetboek waarop de partij die de force majeure claimt een beroep moet doen. 

Maar stel dat u veel zakendoet met bijvoorbeeld Chinese klanten of leveranciers, dan kan het Chinees recht van toepassing zijn. Indien u hierover meer informatie wenst, adviseren wij u contact op te nemen met een jurist. 

Specifieke contracten

In (grote) specifieke contracten is meestal een apart artikel over force majeure opgenomen waarin de redenen voor force majeure expliciet vermeld zijn. In contracten of contractvoorwaarden zoals FIDIC (Generals), UAV of UAV-GC zijn uitgebroken epidemieën geen reden voor force majeure.

De gevolgen van het uitroepen van de noodtoestand door het bevoegd gezag, het sluiten van het luchtruim en het sluiten van grenzen voor mensen en goederen of een door het bevoegde gezag opgelegde lockdown, kunnen wel een reden zijn voor force majeure. Dit kan echter in ieder contract anders vermeld staan. Het is derhalve van belang goed te verifiëren wat overeengekomen is.

Ons advies is knelpunten tijdig te signaleren en – met begrip voor de situatie – gezamenlijk tot oplossingen te komen, zeker als er sprake is van langdurige relaties en/of kritische processen. In geval van projecten zal wellicht de afweging gemaakt kunnen worden om projecten tijdelijk stil te leggen en einddatums op te schuiven. Wij bevelen aan dit pas te doen (en mede te delen aan contractors en leveranciers) wanneer zij (massaal) force majeure hebben geclaimd.

Het zijn zeer bijzondere tijden, waar iedereen de gevolgen van gaat ondervinden.

TOPINC – Supply Innovation Engineers

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search